Apartment building, Jernstoeberigrunden in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 479 Sand

Tegloverliggere

Tegloverliggere anvendes i vinduesåbninger i facade- eller bagmur, hvor der ikke er krav om yderligere bæreevne. En overligger danner en selvbærende kompositbjælke tilsammen med et antal påmurede skifte.

Dimensionering af overliggeren sker på baggrund af det overliggende antal skifte i overliggerens fulde bredde, det er derfor vigtigt at følge anvisningerne ved montering. Er der ikke tilstrækkeligt med murværk over vinduesåbningen, benyttes en præfabrikeret teglbjælke på mindst 3 skifte, som fra fabrikken er støbt med en kraftigere mørtel, og dermed opnår en større bæreevne.

 

Krav til materialer til påmurede skifter

Der stilles følgende krav til overliggeren samt det overliggende element, med mindre andet er beskrevet. 

 • Byggesten, type HD, iht. EN 771, højde 54mm.
 • Minimum længde af vederlag [SL1] for overligger er 228 mm.
 • Minimum bredde af overliggende mursten 108mm.
 • Højde af det overliggende element 2-9 skifter af byggesten.
 • Dampspærre påkrævet i henhold til Eurocode 6
 • Basisstyrke min 4,4 MPa
 • Kohæsion min. 0,2 MPa
 • Mørtelstyrke min. M2,5, eller så ovennævnte krav skal opfyldes
 • Overliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 600mm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i kompositbjælken er færdighærdet. 

 

Miljømærker

Miljøklasserne bestemmes af den blå eller røde mærkebrik.

Miljøklasse
Korrosinsbestandighed
Frostfasthed
Anvendelse
Blå (facade)

A - aggressivt miljø

F - rustfast armering

F2

Murværk i aggressivt miljø

Rød (bagmur)

P - passivt miljø

E - sort stål

F2

Murværk i passivt miljø

Brandklassificeringsmærke

Sort eller hvid brandklassificeringsmærke supplerer blå eller rød brik. 

Brandklasse

Anvendelse

Sort

R60 - Overligger med ekstra stål.
Der kan regnes en bæreevne efter brandpåvirkning 

I konstruktioner hvortil der stilles brandkrav

Hvid

R0 - Overligger uden ekstra stål.
Der kan ikke regnes med en bæreevne efter brandpåvirkning 

I konstruktioner hvortil der ikke stilles brandkrav

Fugtisolering 

Der kan i princippet fugtisoleres med en TB-rende eller en opbukket bitumen murpap løsning f.eks. PF 2000. Der henvises til detailtegninger om emnet på www.mur-tag.dk.

 

Styrkediagram og deformationstabel for Wienerberger tegloverliggere

Nedenstående diagram angiver beregnet bæreevne i kN/m for tegloverliggere med jævnt fordelt last, beregnet ved hjælp af beregningsprogrammet EC6design. Diagrammet gælder for ½ stens tegloverliggere med påmurede skifter med bredde på 108 mm.  Der er armeret med 2 x 5 mm forspændt armering minimums flyde-spænding på 500 MPa.

For bredstenstegloverliggere og 1-stens tegloverliggere kan bæreevnen findes ved multiplikation af diagrammets værdier med henholdsvis 1,5 og 2,0. Dette forudsætter dog, at de påmurede skifter har samme bredde som tegloverliggeren. Brandklassen er R0. 

Diagram, Strength, Clay Lintel
Styrkediagram for overliggere
© Wienerberger A/S

Nedenstående tabel angiver maksimale nedbøjninger for komposit-teglbjælker med jævnt fordelt last for de viste kurver.

Tabellen gælder for enkeltskifte og dobbelskifte tegloverliggere med påmurede skifter med bredde på 108 mm. Tabellen er endvidere gældende for alle tykkelser, hvor overliggeren og den påmurede del har samme bredde. 

Maksimal nedbøjning for viste kurver i almindelige anvendelsestilfælde

H
3 skifter
4 skifter
5 skifter
6 skifter
8 skifter
10 skifter

u

5 mm

7 mm

5 mm

4 mm

3 mm

2 mm

u/ hulmål

1/500*/o

1/500*/o

1/1000*/o

1/1000*/o

1/1500*/o

1/2000*/o

Kilde: Teknologisk Institut. 

Beregning af overliggere 

Er der fortaget beregning af Wienerberger, er det værdierne i det tilsendte materiale som er gældende. Overliggere udenfor bæreevnetabel beregnes med EC6design efter beregningsregler angivet i EN 1996-1-1.

 

Vederlag af overliggere

Vederlag for ”let last” (fx egenvægt af overliggende murværk) 

 • Åbning 0 - 1.2 m - vederlag ½ sten
 • Åbning 1.2 – 1.8 m – vederlag ¾ sten
 • Åbning 1.8 – 3.0 m – vederlag 1 sten
 • Åbning 3.0 – vederlag 1 ½ sten

For tung last bør vederlaget forøges. Dog anvendes maksimalt 1 ½ stens vederlag.


 

CE-mærkning

Tegloverliggere uden selvstændig bæreevne til anvendelse i murværk 

Denne type tegloverliggere er ikke selvbærende. Download CE deklaration nederst på siden.

De angivne værdier er gældende, såfremt der ikke er oplyst andet på tilsendte tegning eller dokumentation.  


Ydeevnedeklaration

Download i nedenstående tabel.

 

Branddimensionering

Download i nedenstående tabel.